NDR

Hoofdmenu
Archief:

Home

Nieuws

Organisatie

Bibliotheek

Fototheek

Discotheek

Videotheek

Museum

Geschiedenis >

Jaarverslag van het SNDR-bestuur
over het jaar 2017

Vorige
alfabet
Volgende


(gepubliceerd in Draf&Rensport nr 41 d.d. 11-10-2018)

In de begroting voor 2017 is door het bestuur van de SNDR uitgegaan van een, ten opzichte van 2016, meer beperkte hoeveelheid inkomsten en stijging van de totale kosten. Deze daling is het gevolg van het niet doorgaan van de verkoop van de Renbaan Duindigt op basis van de `optie de Ruiter'.

Hierdoor zijn er geen inkomsten gerealiseerd op basis van het wegvallen van de jaarlijkse sponsorbijdrage in de voorgaande jaren door Kuynder B.V (circa € 170K/jaar). Daarnaast moesten door het niet voldoen van de maandelijkse rentebetalingen door Kuynder B.V de rentelasten m.b.t. hypothecaire financiering van de Renbaan Duindigt in 2017 volledig uit eigen middelen worden voldaan (circa €280K). Ondanks deze negatieve ontwikkelingen zijn de door de SNDR aan de banen (m.u.v. Victoria Park Wolvega) toegekende allocatiebedragen gehandhaafd op het niveau van 2016. Dit is o.a. mogelijk gebleken door de gestegen inkomsten op basis van de afdracht van de wedomzet. Het totale bedrijfsresultaat van de NDR is daardoor uitgekomen op een negatief bedrag van € 26.769 (in 2016 werd een negatief resultaat behaald van € 5.588).
Helaas is het totaal aantal verreden koersen (min 77 naar 713) en het aantal meetings (min 6 naar 78) op de langebaan in 2017 gereduceerd. Mede daardoor is het totaal verreden prijzengeld gedaald naar € 2.562.138 (een daling van bijna 8%), maar het gemiddelde prijzengeld per koers is wel licht toegenomen naar € 3.594.

Wedomzetten
De vanaf februari 2015 ingezette totale stijging van de wedomzetten heeft zich na 2016 ook in 2017 voortgezet. De introductie van de commonpool op de Premium koersen en de organisatie van de wedkampioenschappen op VPW zijn daarbij doorslaggevende factoren. Op VPW was in 2017 de omzetstijging wederom substantieel: plus € 653.052 (een stijging van 25%!) naar een totaal van € 3.247.771! Een soortgelijke stijging is helaas niet behaald op de allocatiebanen (Alkmaar, Duindigt, Groningen en de grasbanen). Daar is een wisselend beeld vast te stellen: de wedomzet op Alkmaar heeft zich in 2017 door gerichte inspanningen verbeterd t.o.v. 2016, op Duindigt zijn beduidend minder meetings verreden maar de gemiddelde omzetten lieten een lichte stijging zien, voor Groningen heeft een soortgelijk beeld behaald en de resultaten van de grasbanen zijn lokaal negatief beïnvloed door ongunstige weersomstandigheden. Op Joure, Emmeloord en Hilversum blijft de wedomzet zeer respectabel. De wedomzet op de kortebanen blijft onveranderd goed met het bereiken van een absoluut record in 2017 van in totaal € 934.313 met wedomzet op de kortebaan van Santpoort als prachtig hoogtepunt met € 121.754. De totale wedomzet via Sportech/Runnerz op de Nederlandse langebaankoersen bedroeg in 2017 € 5.033.833 (plus € 522.715 = 12%), op de kortebanen €, 934.313 (plus € 44.798 = 5%), totaal € 5.968.146 (plus € 567.513 = 10,5%) en de totale wedomzet via SportechiRunnerz op de buitenlandse koersen bedroeg € 19.154.398 (plus € 528.742 = 3%).

Inkomsten en uitgaven
De lichte stijging van de inkomsten in 2017 zijn het gevolg van de stijgende afdrachten op basis van de gerealiseerde gestegen wedomzetten (binnenland, buitenland en de Premium koersen). Daartegenover stonden dalende inkomsten bij de posten bijdrage deelnemers, registraties en heffingen. De totale omzet is in 2017 zeer licht gestegen. Zoals eerder aangegeven zijn de uitgekeerde prijzengelden (en fokpremies) in 2017 gedaald vooral door het lager aantal verreden koersen en het gereduceerde bedrag afkomstig van `externe' sponsoren. De allocatiebedragen t.b.v. het prijzengeld zijn gehandhaafd op het niveau van 2016. De personeelskosten van het kantoor NDR zijn t.o.v. 2016 nauwelijks gestegen. Helaas zijn gezien de zeer beperkte financiele mogelijkheden van de SNDR ook in 2017 vrijwel geen investeringen gerealiseerd t.b.v. materieel, automatisering en PR. De bijdrage van de SNDR aan de banen en de overige koerskosten zijn sterk gestegen in 2016. Dit is het gevolg van het verschil tussen de afdracht van de behaalde wedomzet op de banen t.o.v. de financiele dekking van de door de SNDR gegarandeerde allocatiebedragen. Hierdoor zijn de totale kosten in 2017 met € 85.000 gestegen. Zoals ook in de inleiding aangegeven zijn de rentebetalingen aan de financiers van de hypothecaire lening volledig vanuit de begroting van de SNDR gefinancierd (€ 276.469).

Vooruitzichten laatste kwartaal
In de begroting voor 2018 wordt uitgegaan van een continuering van de situatie in 2017: verwachte omzetstijging wedomzet van circa 10%, stabilisatie van de verdere inkomsten en kosten, betaling van de rentebetalingen binnen de begroting van de SNDR en voorlopige handhaving van de huidige allocatiebedragen. Daardoor zullen nieuwe investeringen opnieuw vrijwel niet kunnen worden gerealiseerd. Wel zal een nieuwe NDR-website worden ontwikkeld en zal gezamenlijk met de andere stakeholders worden gezocht naar effectieve PR mogelijkheden om de wedomzetten verder te kunnen laten stijgen. Er is daarom een `conservatieve' begroting opgesteld voor 2018.

Wedvergunning
In 2017 heeft de Kansspelautoriteit de wedvergunning (monopolie) voor de paardenkoersen toegekend aan Sportech/Runnerz voor de periode vanaf 1 juli 2017 t/m 30 juni 2022. Op basis daarvan is de samenwerkingsovereenkomst met de SNDR inhoudelijk onveranderd verlengd naar inmiddels 1 juli 2018. In het tweede kwartaal van 2018 zal een geheel nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden uitpewerkt en vastgesteld. De vaststelling van de nieuwe Wet op de Kansspelen en het daaraan gekoppelde beleid betreffende Kansspelen op Afstand stagneert o.a. door vertraagde besluitvorming in de Eerste Kamer en de noodzaak tot vaststelling van nadere afspraken in zogenaamde `lagere regelgeving: Het bestuur verwacht op basis daarvan met dat de nieuwe wetgeving voor 1 januari 2020 daadwerkelijk van kracht zal worden.

Sport en fokkerij
Het aantal in Nederland geregistreerde veulens is in 2017 licht gestegen. Samen met de Fokkersvereniging zijn initiatieven gestart om de fokkerij verder te stimuleren. Daarbij wordt ook gesproken over een mogelijke aanpassing van de uitschrijvingen van de Klassieke koersen. Het dalende aantal deelnemende paarden aan de koersen in Nederland (gemiddeld aantal starters per koers was 9) is zorgwekkend. Gerichte actie is noodzakelijk waarbij een verhoging van het te verrijden prijzengeld wordt nagestreefd binnen de financiële mogelijkheden van de SNDR. Een verdere internationalisatie van de sport levert een steeds stijgende deelname van in Nederland getrainde paarden in het buitenland. Daar staat echter slechts een zeer beperkte deelname vanuit het buitenland aan de Nederlandse koersen tegenover. De concurrentie positie in Nederland zal daarom gezamenlijk moeten worden verbeterd. Het gewonnen prijzengeld in het buitenland, van in Nederland getrainde paarden, is in 2017 wederom gestegen. Daarbij worden prachtige resultaten bereikt die ook in het buitenland niet onopgemerkt blijven. Cruciaal blijft de noodzakelijke vervreemding van de Renbaan Duindigt ter verlichting/opheffing van de verplichtingen gekoppeld aan de rentebetalingen van de hypothecaire financiering. Recent zijn er nieuwe initiatieven gestart die door het bestuur nadrukkelijk worden gevolgd en gestimuleerd.
(einde Jaarverslag SNDR-bestuur)


Verslag van de Raad van Toezicht (RvT)
bij Jaarverslag van het SNDR-bestuur

In het jaarverslag wordt verantwoord hoe de gang van zaken is bij de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport. Elk jaar maakt ook de RvT een verslag van de bevindingen. De afgelopen jaren heeft het bestuur zich geconcentreerd op het overleven en zo goed mogelijk laten functioneren van de stichting samen met management en medewerkers. Het functioneren van onze sport, maar ook en vooral het financieel gezond houden daarvan. Daarnaast is er de verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze instandhouden van de stamboeken voor dravers en volbloeds. Het verdient waardering en respect dat alle bij de stichting betrokkenen het oog richten op het voortbestaan van de draf- en rensport!

Het instandhouden van de draf- en rensport in Nederland blijft zorgelijk, maar de RvT ziet dat bestuur en medewerkers zich tot het uiterste inspannen om vanuit een positieve grondhouding de sport draaiende te houden. Alle belangen worden niet alleen zorgvuldig gemonitord, maar daar waar nodig wordt met vaardige hand bijgestuurd of ingegrepen. Het jaar 2018 zal in onze sport een belangrijk jaar worden. Er moet voortdurend en blijvend actie ondernomen worden op de verkoop van Duindigt. Er is en wordt opnieuw gekeken naar de financiële verhouding met onze uiterst belangrijke partner Victoria Park Wolvega. Er wordt opnieuw groot belang gehecht aan de samenwerking met de andere Banen, met de Grasbanen en de Kortebanen. Kortom, met steeds terugkerende energie de hand aan de ploeg onder het motto: "De Draf- en Rensport moet blijven voortbestaan"! De RvT spreekt het jaarverslag en de jaarrekening gelezen hebbend en de overige stand van zaken in ogenschouw genomen hebbend het vertrouwen uit in het bestuur en medewerkers en verleent het bestuur van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport decharge. Daarmee wordt het beleid van het bestuur goedgekeurd en zegt de RvT vertrouwen te hebben in het toekomstige beleid.

Namens de Raad van Toezicht, Bert Berghoef

(gepubliceerd in Draf&Rensport nr 41 d.d. 11-10-2018)

topper

Boven: De heren Berghoef (links) en Mulder op Duindigt

Submenu
Geschiedenis:

< Ned.drafsport

Ned. rensport

Klassiekers

Kampioensch.

Dravers

Records

Langebanen

Kortebanen

Kortebaners

Rennen

Volbloeds

Mensen

Diverse


Ga naar volgende periode

Ga terug naar de vorige periode

Ga naar de geschiedenis van de drafbanen

terug naar boven

terug naar Geschiedenis NDR


© Copyright Archief NDR